Flexibel en blended onderwijs bij deeltijd Lerarenopleidingen Talen

Flexibel en blended onderwijs bij deeltijd Lerarenopleidingen Talen

Deeltijdstudenten hebben meestal een compleet ander profiel dan voltijdstudenten bij dezelfde opleiding. En ook onder deeltijdstudenten zijn grote verschillen in werkervaring, thuissituatie of voorkennis. De pluriforme populatie studenten was één van de aanleidingen om het deeltijdonderwijs van de Lerarenopleidingen talen (Frans, Nederlands, Engels en Duits) te flexibiliseren.

Bekijk de video waarin Janneke Louwerse, David Marler en Marcel du Chatinier vertellen over de totstandkoming van hun blended onderwijs.
Ontdek wat uitdagingen bleken bij het blenden van hun onderwijs.

Blended learning

“Flexibilisering kan niet zonder blended onderwijs. De online omgeving, en deze zinvol inzetten, is essentieel. Door gebruik te maken van verschillende soorten leerstof en opdrachten, waar in de les naadloos op verdergegaan wordt, stimuleer je het leerproces. Maar de ideale balans tussen off- en online is niet eenduidig. Dat er geflexibiliseerd moet worden staat buiten kijf. Maar we moeten goed blijven luisteren naar de student. Hoe blijf je voor binding zorgen, juist ook bij deeltijdstudenten? Ook zij moeten zich thuis voelen en gezien weten door de docent. Wat helpt is als de online omgeving goed is ingericht en er áctief interactie wordt gestimuleerd. Maar dit zijn grote uitdagingen.”

Comeniusbeurs voor peerfeedback

“De volgende stap is het aanjagen van peerinteractie: studenten leren met en van elkaar, online. In de leeromgeving willen we de virtuele klas organiseren, waar studenten elkaar weten te vinden en daadwerkelijk sámen werken aan projecten. In plaats van slechts taken te verdelen. Binding tussen studenten kan verhoogd worden door zo’n omgeving, maar dat is wel een uitdaging. Peerfeedback komt bijvoorbeeld nog onvoldoende op gang.

Onderdeel van het probleem van het niet op gang komen van peerfeedback is dat de docent er tussen blijft zitten. Wij starten als docent een forum, maar de studenten kijken vooral naar ‘heeft de docent mij gezien’, en niet naar de interactie tussen studenten. Om peerfeedback te laten slagen zou de e-moderatie dus bij de student gelegd kunnen worden, dan kan de betrokkenheid stijgen.”
Dit is één van de thema’s binnen het onderzoek dat Janneke Louwerse gaat doen vanaf september 2019. Zij gaat onderzoek doen naar ‘peerinteractie’: online samenwerken en peerfeedback. Dit project heeft een enorme impuls gekregen door de toekenning van een Comeniusbeurs (comenius senior fellowship). Hierdoor is Janneke nu betrokken bij de KNAW, wat het onderzoek enorm ten goede komt.

“Ik heb er ontzettend veel zin in. We gaan met verschillende modi en media werken zoals videoconferencing en het inspreken van feedback. Audiofeedback ervaren studenten als persoonlijker, bovendien kan deze feedback effectiever en efficiënter zijn vanuit het docent-perspectief. Ik hoop echt dat we op termijn de kansen van online beter kunnen benutten, en online samenwerken zo zinvol en didactisch verantwoord kunnen inzetten.”

WERKplaats Onderwijsleertechnologie

Janneke Louwerse, David Marler en Marcel du Chatinier werkten aan het blenden van hun onderwijs met behulp van een voucher-toekenning van WOLT (WERKplaats Onderwijsleertechnologie).
‘Blended learning bij lerarenopleidingen talen’ is één van de ongeveer vijftien voucherprojecten die WERKplaats Onderwijsleertechnologie (WOLT) afgelopen schooljaar heeft ondersteund, door het bieden van begeleiding en financiën. WOLT heeft tot doel onderwijsvernieuwingen mogelijk te maken die bijdragen aan contextrijk, toekomstbestendig, inclusief en kwalitatief onderwijs. De kennis die we in de projecten opdoen delen we met collega’s. Zo bouwen we bovendien een (W)OLT-netwerk. Elk initiatief vliegen we aan vanuit een (pedagogisch-)didactisch perspectief: Voor welke onderwijskundige uitdaging staan we? Zou Onderwijsleertechnologie een deel van de oplossing kunnen zijn?

Op www.wolt-addie.nl (een website in ontwikkeling) biedt de WERKplaats uitleg en voorbeelden bij het (her-)ontwerpen van onderwijs. Neem vooral een kijkje!

6 0

Geef je reactie

Je emailadres zal niet zichtbaar zijn. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.